Program Schedule

 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am विविसी नेपाली सेवा विहान पख
 • 08:00 am  - 08:30 am सुगम गीतहरु
 • 08:00 am  - 08:30 am कृषि सरोकार
 • 08:30 am  - 09:00 am बदलिँदो नेपाल
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 09:15 am  - 10:00 am लोकभञ्ज्याड
 • 09:15 am  - 10:00 am लोकदोहोरी गीत
 • 10:00 am  - 11:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 11:00 am  - 11:55 am मालिका डवली
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 4:00 pm  - 5:00 pm गाउँबस्तीका सुस्केरा
 • 4:10 pm  - 5:00 pm लोकदोहोरी गीत
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:10 pm  - 6:00 pm देउडा गीत
 • 6:00 pm  - 6:30 pm कृषि कार्यक्रम
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:20 pm  - 8:00 pm तपाइको प्रतिभा
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 9:45 pm बिबिसी साझासवाल
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त
 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am वीवीसी नेपाली सेवा
 • 08:00 am  - 09:00 am मालिका बहस
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 10:00 am  - 11:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 11:00 am  - 11:55 am मालिका डवली
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:15 pm  - 5:45 pm कोपिला
 • 5:45 pm  - 6:00 pm सूचना र सुशासन
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:20 pm  - 8:00 pm तपाइको प्रतिभा
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm बहकिने मन
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त
 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am वीवीसी नेपाली सेवा
 • 08:00 am  - 09:00 am सुगम गीतहरु र विज्ञापन
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 09:15 am  - 10:00 am सम्झाउनी बिर्साउनी
 • 10:00 am  - 11:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 11:00 am  - 11:55 am मालिका डवली
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 4:15 pm  - 5:00 pm देउडा गीत
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:15 pm  - 6:00 pm रोधी साँझ
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:15 pm  - 8:00 pm फोन इन क्वीज
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 9:55 pm सीमापारीबाट
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त
 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am वीवीसी नेपाली सेवा
 • 08:00 am  - 08:30 am आधा आकाश
 • 08:00 am  - 08:30 am सुगम गीतहरु
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 09:15 am  - 10:00 am लोकभञ्ज्याड
 • 10:00 am  - 11:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 11:00 am  - 11:55 am मालिका डवली
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:20 pm  - 6:00 pm हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:20 pm  - 8:00 pm तपाइको प्रतिभा
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 9:55 pm बुलबुल
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त
 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am वीवीसी नेपाली सेवा
 • 08:00 am  - 09:00 am मालिका बहस
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 09:15 am  - 10:00 am लोकदोहोरी गीत
 • 10:00 am  - 11:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 11:00 am  - 11:55 am मालिका डवली
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 4:00 pm  - 5:00 pm गाउँबस्तीका सुस्केरा
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:20 pm  - 6:00 pm हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:20 pm  - 8:00 pm तपाइको प्रतिभा
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 9:55 pm साहित्यिक यात्रा
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त
 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am वीवीसी नेपाली सेवा
 • 08:00 am  - 08:30 am सुगम गीतहरु
 • 08:30 am  - 09:00 am कृषि कार्यक्रम
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 09:15 am  - 10:00 am लोकदोहोरी गीत
 • 10:00 am  - 11:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 11:00 am  - 11:55 am मालिका डवली
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 4:00 pm  - 5:00 pm गाउँबस्तीका सुस्केरा
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:15 pm  - 6:00 pm रोधी साँझ
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:20 pm  - 8:00 pm तपाइको प्रतिभा
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 9:55 pm श्रुती संवेग
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त
 • 05:30 am  - 06:00 am शुभारम्म
 • 06:00 am  - 06:15 am कायाकैरन
 • 06:15 am  - 07:00 am बाणी बहस
 • 07:00 am  - 07:15 am मालिका डायरी
 • 07:15 am  - 07:30 am वीवीसी नेपाली सेवा
 • 08:00 am  - 08:30 am सुगम गीतहरु
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपाल खवर
 • 09:15 am  - 10:00 am सम्झाउनी बिर्साउनी
 • 10:00 am  - 11:00 am मुक्तक माला
 • 11:00 am  - 11:55 am हृदयका भाउँता
 • 12:00 pm  - 12:05 pm बिहानी सेवा समाप्त
 • 3:00 pm  - 3:05 pm दिवा तथा रात्रीकालिन सेवा शुभारम्भ
 • 3:10 pm  - 4:00 pm लोक तथा देउडा गीत
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खवर संक्षेप
 • 5:15 pm  - 6:00 pm लोक दोहोरी गीत
 • 6:30 pm  - 7:00 pm मालिका डायरी
 • 7:00 pm  - 7:15 pm रेडियो नेपालको समचार
 • 7:20 pm  - 8:00 pm तपाइको प्रतिभा
 • 8:00 pm  - 8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm  - 8:45 pm विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बिबिसी नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 9:55 pm मेरो कथा
 • 9:55 pm  - 10:00 pm खवर संक्षेप
 • 10:00 pm  - 11:55 pm खुल्दुली डटकम
 • 10:55 pm  - 11:00 pm प्रशारण सेवा समाप्त

Welcome

photo

गाउँबस्तीको आवाज, सूचनाको संवाहक, सामुदायिक रेडियो मालिका एफएम ९७.४ मेगाहर्जमार्फत आमनागरिकलाई शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन दिँदै समावेशी संरचनाको समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, लोकतन्त्रका आधारहरुलाई बलियो बनाउने, दीगो विकासका पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा जनमत तयार गर्ने, स्थानीय भाषा संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने र आमनागरिकको पुहु“च सञ्चार माध्यामसम्म पु¥याउने उद्देश्यले समुदायको समन्वयमा मालिका सञ्चार सहकारी संस्था लि. कालीकोटले सामुदायिक रेडियो मालिका एफएम प्रशारण शुभारम्भ गरिएको हो । प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता र इतिहासको धरोहर भएकाले पनि कर्णाली नेपालको मानचित्रमा अलग पहिचान र

Facebook